Adatkezelési tájékoztató

A MOLITON Kft adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

 

A Szabályzat célja

A MOLITON Kft. számára kiemelt fontosságú az Ön adatainak védelme. A jelen irányelv meghatározza a MOLITON Kft által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket.

A honlap használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény).

A jelen Szabályzat célja az is, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadság jogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A weblapot használva ezen adatvédelmi szabályzat feltételeit elfogadja, és engedélyezi számunkra adatai használatát az itt leírtak alapján.

 

Fogalmak

Jelen szabályzatban használt fogalmak meghatározása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (továbbiakban: Infotv.) összhangban az alábbiak:

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható; 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása; 

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: A MOLITON Kft (székhelye: H-3324 Felsőtárkány, 2458 hrsz.);

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik; 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: a Személyes adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele; 

Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi; 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; 

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése; 

Felhasználó: az a természetes személy, aki a MOLITON Kft weblapján (https://moliton.hu) a szolgáltatásokat igénybe veszi.

A kezelt Személyes adatok köre

A szolgáltatásaink nem kívánnak semmilyen regisztrációt, így lehetővé válik, hogy azonossága feltárása nélkül látogassa weboldalunkat.

Azonban weboldalunkon keresztül történő kapcsolatfelvétel esetén bizonyos mezők adatainak (név, telefonszám, email cím…) megadása elengedhetetlen a gördülékeny kiszolgáláshoz. Az önkéntesen megadott személyes adatok teszik lehetővé az űrlapok használatát.

A MOLITON Kft. az elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a vevő hozzájárulása alapján, és kizárólag a vásárláshoz kötötten használja fel.

A MOLITON Kft. vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja.

Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása valamit a felhasználók aktivitásáról gyűjtött összesített adatok, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.

Weboldal használata esetén

A felhasználó döntése alapján megadható adatok:

  • vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím,
  • a felhasználó által kívánt termék/termékek megnevezése,
  • a felhasználó által megadott cégnév, szállítási és számlázási cím,
  • a felhasználó által alkalmazott átvételi és fizetési mód,

A rendszer működtetése során rögzítésre kerülő technikai adatok:

  • a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és melyeket a MOLITON Kft. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a MOLITON Kft. fér hozzá.

 

Testre szabott kiszolgálás, Cookie-k alkalmazása,

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A weblap cookiek segítségével különbözteti meg önt a weblap többi felhasználójától. A cookie olyan kis méretű fájl, amely a weblap oldalaival együtt kerül elküldésre, és amelyet az ön webböngészője a számítógép merevlemezén tárol. Ha a cookie mentésre került, a benne szereplő információkat vissza lehet küldeni a kiszolgálóhoz amikor ön legközelebb a weblapra látogat. Ez segít bennünket, hogy a weboldalunk böngészése közben minél magasabb felhasználói élményt nyújtsunk, valamint a segítségével javíthatjuk a weblapot. A munkamenet cookiek segítségével nyomon tudjuk követni, hogy egy adott látogatás alkalmával a weblap mely részeit tekintette már meg.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Nem használunk olyan egyéb, nyomon követést szolgáló cookiekat, amelyek segítségével nyomon tudnánk követni, hogy a hálózatunkon belül meglátogatott-e egyéb weblapokat is.

A cookiek engedélyezéséről, tiltásáról és törléséről a web böngészője súgó funkciójában található utasításokban olvashat bővebben.

 

Google analitika

A weboldalon a Google elhelyezett egy cookiet, amely az általuk kínált „Analitika” szolgáltatás része. Ezt a szolgáltatást annak nyomon követésére használjuk, hogyan használják a látogatók a weboldalunkat. A Google az erre vonatkozó információkat harmadik felek rendelkezésére bocsáthatja, hogy törvényben előírt jogi kötelezettségeknek feleljen meg vagy a Google nevében az ilyen információkat feldolgozó harmadik felek rendelkezésére bocsáthatja. A Google által gyűjtött információk személyekkel nem azonosítható módon vannak kezelve. Az Ön IP címe nem kerül megadásra! Az információk továbbításra kerülnek az Egyesült Államokba és az Egyesült Államokban található kiszolgálókon kerülnek elmentésre. A Google jelezte, hogy megfelel a Safe Harbor alapelveknek, valamint csatlakozott az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Safe Harbor programjához, így a személyes adatok kezelésére vonatkozó EU jogszabályok szerinti megfelelő adatvédelmi szabványt teljesíti.

 

Hírlevél-Spamming

A felhasználói élmény és megelégedettség érdekében állandóan fejlesztjük termékeinket. Az újdonságokról hírlevélben adunk tájékoztatást. Ön egy regisztrációkor megadott email címmel kérheti hírlevelünket. Honlapunk nem fogadja el a “spamming” gyakorlatát, nem küld kérés nélkül emaileket.

 

Az Adatkezelés időtartama

A MOLITON Kft. csak az értékesítéshez elengedhetetlen adatok kezelését végzi a jogszabály által előírt formában és időtartamban.

A felhasználónak jogában áll, hogy hozzáférjen és frissítse a regisztráció során megadott személyes adatait, illetve hogy kérje azok törlését, -kivéve élő megrendelés esetét- bármikor módosíthatja azokat a honlapon.

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a MOLITON Kft. jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A MOLITON Kft. biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Amennyiben a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszünteti, vagy a hírlevél szolgáltatásról leiratkozik, úgy ezt követően a technikai adatok alapján az ő személye nem lesz beazonosítható.

A hírlevelek küldéséről, a hírlevelekben megjelölt linkre kattintva tud a felhasználó leiratkozni.

Ha a MOLITON Kft. a felhasználó által kért helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a felhasználót a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól, továbbá arról, hogy a MOLITON Kft. határozatával szemben a bírósághoz ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

Az adatainak helyesbítéséről, a zárolásáról, a megjelöléséről és a törléséről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akik részére korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbításra került. Az értesítést a MOLITON Kft. mellőzheti, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

A MOLITON Kft. külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

Az ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

A szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen harmadik felek eltérő adatvédelmi szabályzattal dolgozhatnak, azonban a MOLITON Kft. szerződésben köti ki, hogy az ilyen harmadik felek ugyanolyan szintű védelmet biztosítsanak, mint a MOLITON Kft. és a továbbított adatokat kifejezetten csak a MOLITON Kft. által jóváhagyott céloknak megfelelően dolgozzák fel.

Azokat az információkat, amelyeket ön az ügyfélszolgálatunkra küld, kizárólagosan a probléma megoldására használjuk, és egyébiránt azokra is az adatvédelmi kötelezettség vonatkozik.

A MOLITON Kft. az ön adatait csak annyi ideig őrzi, ameddig feltétlenül szükséges az adott célokra, és amíg az megfelel bármely alkalmazható jogi vagy etikai, jelentés és dokumentum megőrzési kötelezettségnek. Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető webshop szolgáltatás biztosítása. A MOLITON Kft. az ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítésének későbbi bizonyítása érdekében, telephelyein tárolja.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a MOLITON Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználó a felhasználást megtiltsa.

A MOLITON Kft. jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt a MOLITON Kft.-é nem tehető felelőssé.

Amennyiben az ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, úgy a MOLITON Kft. jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A MOLITON Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Amennyiben a MOLITON Kft. a https://moliton.hu oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen adatkezelési szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a felhasználót nem hozhatja.

A MOLITON Kft. adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

Biztonság és bizalmasság

A MOLITON Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Ennek érdekében a MOLITON Kft. olyan adat hálózatokat használ, amelyek védelmét, többek között, szabvány tűzfal és jelszó védelem biztosítja. Kizárólag azok az alkalmazottak férhetnek hozzá a személyes adatokhoz, akiknek dolgozni kell ezekkel az adatokkal, akik az ilyen adatkezeléshez megfelelő képzettséggel rendelkeznek, és betartják a bizalmasságra vonatkozó szigorú szabályokat.

Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

A MOLITON Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az adatkezelési szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 

Ügyféli jogok és jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a MOLITON Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A MOLITON Kft. az ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az e-mailben küldött tájékoztatás kérést a MOLITON Kft. csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre a MOLITON Kft. a kézhezvételtől számított legrövidebb időn- legfeljebb azonban 30 napon- belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

A MOLITON Kft-vel szemben felmerülő vitás ügyeket minden esetben békés úton igyekszünk rendezni az irányadó panaszkezelési elvek szerint. Amennyiben a vitás ügy békés úton nem rendezhető, úgy a jogviták rendezésére mind anyagi, mind eljárásjogi értelemben a magyar jog az irányadó.

Kifogás esetén az ügyfél jogorvoslati lehetőséggel, illetve panasszal élhet az alábbi hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Honlap: www.naih.hu

 

  1. Kapcsolat

Moliton Kft.
székhely: 3324 Felsőtárkány, 2458 hrsz.

Cégjegyzékszàm: 10-09-021062
Adószàm: 11162571-2-10
Nyilvántartàsba vevô szerv: Egri Törvényszék Cégbírósága